กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล จาก School of Nursing, Dali University, P.R. China