กิจกรรมคณะฯ :

ศูนย์วิจัยฯ และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา จัดกิจกรรมลอยกระทง