กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)