กิจกรรมคณะฯ :

ศูนย์วิจัยฯ และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ