กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน “๕ ธันวามหาราช”