กิจกรรมคณะฯ :

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑ (Developing a Gerontological Nursing Teaching Module; the Frist Batch)