กิจกรรมคณะฯ :

คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก