กิจกรรมคณะฯ :

กิจกรรมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๓๓ ปี