กิจกรรมคณะฯ :

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดกิจกรรม “BUU Bangsaen Beach Mini Half Marathon 2016”