กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ อดีตอธิการบดี ม.บูรพา และป้าสนุ่น ฤกษ์จารี ผู้มีอุปการคุณ แก่คณะพยาบาลศาสตร์