กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต และคุณวนิดา ชูเกียรติชัย