กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลชลบุรี