กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา