กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้น "ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลีนิก" รุ่นที่ ๖