กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา รับการตรวจเยี่ยมขอรับรองสถาบัน การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙