กิจกรรมคณะฯ :

นิสิตจาก Nam Dinh university of nursing, ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา