กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี