กิจกรรมคณะฯ :

คณบดี และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณ จากรักษาการแทนอธิการบดี