กิจกรรมคณะฯ :

อาจารย์และนิสิตจาก Niigata Seiryo University, Japan ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา