กิจกรรมคณะฯ :

นักศึกษาพยาบาลจากประเทศนอร์เวย์ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา