กิจกรรมคณะฯ :

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ตกแต่งสีภาพผนังตึก ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการฯ คณะพยาบาลศาสตร์