กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับ ผู้บริหารจากWenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน