กิจกรรมคณะฯ :

“การเตรียมความพร้อมสำหรับการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT-QA) และเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘