กิจกรรมคณะฯ :

นักศึกษาพยาบาลจาก Thomas More, Belgium ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา