กิจกรรมคณะฯ :

“ทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"