กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รดน้ำขอพร รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ และป้าสนุ่น ฤกษ์จารี เนื่องในวันสงกรานต์