กิจกรรมคณะฯ :

การแสดงความยินดีแด่บัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗