กิจกรรมคณะฯ :

การแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ