กิจกรรมคณะฯ :

บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๕