กิจกรรมคณะฯ :

“พิธีปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”