กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบหมวกและเข็มนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ๒ รุ่นที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘