กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบแถบหมวก - เข็ม แก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘