กิจกรรมคณะฯ :

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China