กิจกรรมคณะฯ :

การฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลการสอนภาคปฏิบัติเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง