กิจกรรมคณะฯ :

ปฐมนิเทศผู้เข้ารีบการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 1