กิจกรรมคณะฯ :

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ”: บทบาทของพยาบาล

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง  “จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ”: บทบาทของพยาบาลและแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสาทและสมอง ที่เกี่ยวข้องทางพันธุกรรม รวมถึงการกลายพันธุ์ และการเกิดโรคทางพันธุกรรม และแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา บทบาทของพยาบาลและแนวทางการดูแลและให้คำปรึกาาทางพันธุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการฯ 
ทีมวิทยากรโดย นายแพทย์ ประสิทธิ์  เผ่าทองคำ ภาควิชาอายุรแพทย์เวชพันธุศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พว. จันทร์จิรา ศรีรักษาสินธุ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์ และแพทย์แม่นยำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา และอาจารย์ วิจิตรา สาลีงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ทั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก