หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตร

          หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าปริญญาตรี) มีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 29 หน่วยกิต

- ภาคทฤษฎี 19 หน่วยกิต

- ภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต

100101

การสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ
Communication in Health Care Services

2(2-0-4)

100102

พัฒนาการมนุษย์และความต้องการของมนุษย์
Hunan Development and Human Needs

2(2-0-4)

100103

ภาษาอังกฤษเพื่อการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
English for Basic Health Care

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต

100104

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
Basic Anatomy and Physiology

2(2-0-4)

100105

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Health

2(2-0-4)

100106

โภชนาการเบื้องต้น
Introduction to Nutrition

2(2-0-4)

100107

จริยธรรม และกฎหมายด้านสุขภาพ
Ethics and Laws in Health

1(1-0-2)

100108

ระบบการจัดการในสถานพยาบาล
Management System in Health Care Setting

2(1-2-3)

100109

การดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น
Basic Mental Health Care

2(2-0-4)

100110

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care

3(2-2-5)

100111

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กขั้นพื้นฐาน
Basic Pediatric Health Care

1(1-0-2)

100112

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้รับบริการทางสูติศาสตร์และนารีเวชขั้นพื้นฐาน
Basic Obstetric and Gynecological Health Care

1(1-0-2)

100113

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care for Adults

2(2-0-4)

100114

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน
Basic Health Care for Older Adults

1(1-0-2)

100115

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 1
Basic Health Care Practice

3(0-12-0)

100116

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 2
Basic Health Care Practice 2

2(0-8-0)

100117

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3
Basic Health Care Practice 3

2(0-8-0)

100118

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 4
Basic Health Care Practice 4

3(0-12-0)

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวาสนา ซิ้มเทียม
โทร.038-102893
อีเมล์ wasanaa@buu.ac.th

ใบสมัคร