คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง The 1  International Conference on The Development of the Conomy, Society, the Environment, and Health under International Cooperation in the Greater Mekong Subergion ในระหว่างวันที่  23-24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-04785.pdf