มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ขอเชิิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่  24-25  ต.ค. 58  ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-10804.pdf