มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่  5  เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แบะนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  ระหว่างหวันที่  28-29  มกราคม  พ.ศ. 2559  ณ หอประชุมพญางำเมือง  มหาวิทยาลัยพะเยา   ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ได้บัดนี้จนถึงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2558  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.prc.up.ac.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-07-09871.pdf