ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง: Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง: Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

วิธีการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารสมัคร หรือ สมัคร Online)

1. ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ 

                                คุณวาสนา  ซิ้มเทียม   (ฝ่ายบริการวิชาการ)

                                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

                                ต. แสนสุข   อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑ 

 

 

2. สมัคร Online ได้ที่ 

https://forms.gle/dJ6v5yAkSXgUSMZz8

 

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  คนละ  ๔๕,๐๐๐ บาท (รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

วิธีการชำระเงิน โอนเงิน ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 (กรุณาFAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476) หรือ ส่งทาง E-mail : wasanaa@buu.ac.th

 ** โปรดนำหลักฐานสำเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วยค่ะ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียนกรณีมีเหตุขัดข้องอันเกิดจากผู้สมัคร

 

จดหมายนำ

โครงการ

แผ่นพับ

ใบสมัคร