ข้อมูลเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
- หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- การผดุงครรภ์
- การพยาบาลเด็ก
- การพยาบาลผู้สูงอายุ
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หลักสูตรนานาชาติ 7 แขนงวิชา
- การผดุงครรภ์
- การพยาบาลเด็ก
- การพยาบาลผู้สูงอายุ
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- การบริหารการพยาบาล
สะดวกกว่า
- การเรียน รูปแบบ Online
ยืดหยุ่นกว่า
- สามารถฝึกปฏิบัติ ณ ต้นสังกัด หรือแหล่งฝึกที่หลักสูตรกำหนด
ชำนาญกว่า
- ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ประหยัดกว่า
- ทุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
- ทุนการศึกษา เพื่อต่อยอดเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัคร Online ได้ที่ http://grd-admission.buu.ac.th
เปิดรับ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
สอบคัดเลือก Online ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2565
ประกาศผล 9 กุมภาพันธ์ 2565
วันรายงานตัว ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดเรียน 25 มิถุนายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) โทร. 038-102836, 038-102808
Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University