การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 3

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญทุกท่านร่วมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
 สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 3
 ระหว่างวันที่  9 มี.ค. - 25 ส.ค. 2566 เรียนทฤษฎีออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (CNEU 50 หน่วยคะแนน) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 ก.พ.2566 (beacon light)(beacon light)

สมัครออนไลน์ https://shorturl.asia/aAVCg

หนังสือเชิญ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2022-11-303023.pdf

สอบถามข้อมูล
Tel: 038-102886 คุณวาสนา

FB: https://www.facebook.com/nurseburapha