คณาจารย์


อาจารย์ วิจิตรา สาลีงาม
Wijitra Saleengarm


โทร : 038-10
email : wijitra.sa@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น (Alcohol consumption and accidents among an adolescence)
     - การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ (Genetic counselling)
     - การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจในชุมชน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University