ข่าวเกี่ยวกับวิจัย


website ลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (TCTR)
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนการไปประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินรางวัลนักวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศฯ การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การให้เงินรางวัลนักวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์-งบประมาณเงินรายได้คณะฯ-ปี-2561
ประกาศ_การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย-ปี-2560
ประกาศ_การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ-ปี-2560
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน-งบประมาณเงินรายได้คณะฯ-ปี-2560
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์-งบประมาณเงินรายได้คณะฯ-ปี-2560
ประกาศ_การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน-ปี-2559
ประกาศ_การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ-ปี-2559
ประกาศ_การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน-ปี-2559
ประกาศ_การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์-ปี-2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย-ทุนอุดหนุนการวิจัย-59-เพิ่มเติม
ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2559
การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การให้เงินรางวัลนักวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของคณาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558