ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลสู่สังคมในศตวรรณที่ 21

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 29 เมษายน พ.ศ. 2558

  ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลสู่สังคมในศตวรรณที่ 21  ระหว่างวันที่  13-15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดดังแนบ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-04-29739.pdfjavascript:nicTemp();