สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปั 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

  ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปั 2558 The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 "Global Trends in Digital Learning"  ระหว่างวันที่  20-21  กรกฎาคม  2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กทม.  ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิชาการ จะต้องส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาให้นำเสนอ ภายในวันศุกร์ที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  และเตรียมส่งฉบับเต็ม (Full Paper) วันอังคารที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ทางเว็ปไซต์ httpL//iec2015.thaicyberu.go.th  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-05-06747.pdf