มหาวิทยาลัยเทคโนโนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

  มหาวิทยาลัยเทคโนโนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่  10-12  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จังหวัดตรัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-05-08754.pdf