คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2015

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2015  จำนวน  7  เรื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-05-18765.pdfjavascript:nicTemp();