คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง The ISPE 9 Asian Conference on Pharmacoepidemiology

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง The ISPE 9 Asian Conference on Pharmacoepidemiology ในระหว่างวันที่  16-18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ณ กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-05-21771.pdf